Издания Научной библиотеки КазНУ имени аль-Фараби

Научная библиотека: 70 лет истории /Сост.: Е.Д.Абулкаирова, Л.И.Разуваева, Г.М.Мусагалиева.- Алматы: Казак университеті, 2003.- 201 с.

Абулкаирова Е.Д., Ғûëûìè êiòàïõàíà: 1934-1994 –Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà: (Ê 60-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ) /Êàçàõ. ãîñ. Íàö .óí-ò èì. àëü-Ôàðàáè. – Àëìàòû: КàçÃÓ, 1994. –29 ñ.

Опыт работы вузовских библиотек Казахстана. /КазНУ им. аль-Фараби, Научная библиотека; Отв. ред. Е.Д. Абулкаирова.- Алматы., Вып. 1. – 1991. – 36 с., Вып. 2. – 1993. – 69 с, Вып. 3. – 1996. – 60 с, Вып. 4. – 1998. – 90 с, Вып. 5. – 2000. – 107 с, Вып. 6. – 2001. – 149 с

Стратегия развития Научной библиотеки Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби / КазГУ им. аль-Фараби, Научная библиотека; Сост. Е.Д. Абулкаирова, Л.И. Разуваева.- Алматы: Қазақ университеті, 2001.- 16с.

Электронный каталог сегодня: состояние и перспективы: (Материалы "круглого стола", 21.06.2000 г.) /Каз. гос. нац. ун-т им. аль-Фараби, Научная библиотека; Отв. Ред. Е.Д.Абулкаирова. – Алматы: Қазақ университеті, 2000.- 58с.

Ғылыми кітапхана қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулары /әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті; Ғылыми кітапхана; құраст.: О.Кемелова, С.Т.Төреханова, Ш.А.Бигалиева, А.Б.Асанова; Жауапты ред. Е.Ж.Әбілқайырова. –Алматы: Қазақ университеті, 1998 – 115 б.

Ғылыми кітапхана бөлімдерінің ережелері / Құраст.: А.Б.Асанова, О.Кемелова, Б.М.Сатыбалдиева, С.Т.Төреханова; Жауапты ред. Е.Ж.Әбілқайырова. –Алматы: Қазақ университеті, 1999 – 41 б.